VOP - všeobecné obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúcim sú spoločnosti:
  • LL studio spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 5/A, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro, Vložka číslo : 39155/B, IČO: 35975652, DIČ: 2022118670, IČ DPH: SK2022118670, mobil: +421(0)917 052666, e-mail: info@ll.sk, banka: 2622833399/1100, Tatrabanka a.s. IBAN-SWIFT: SK65 1100 0000 0026 2283 3399 - TATR SK BX
  • Digitálna tlačiareň spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 5/A, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro, Vložka číslo : 79579/B, IČO: 46544194, DIČ: 2023454037, IČ DPH: SK2023454037, mobil: +421(0)917 052666, e-mail: info@digitalnatlaciaren.sk, banka: 2928871945/1100, Tatrabanka a.s. IBAN-SWIFT: SK65 1100 0000 0029 2887 1945 - TATR SK BX
 2. (ďalej len predávajúci).
 3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo služby.
 4. Používaním web-stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami spracovania osobných údajov.

OBJEDNÁVANIE

 1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom objednávkového formulára na web-stránkach predávajúceho, emailom, telefonicky, chatom alebo osobne v sídle spoločnosti predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 3. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom.
 4. Všetky objednávky potvrdené emailom sú záväzné!
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru alebo služby v dohodnutej cene podľa objednávky.
 6. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 3 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje - mobil, email).

CENY

 1. Predávajúci je je platcom DPH.
 2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

PLATBY

 1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, na faktúru bankovým prevodom alebo osobne v sídle spoločnosti predávajúceho v hotovosti.
 2. Platby kartou nie sú možné.
 3. Platba je možná iba v EUR.
 4. Daňový doklad (blok z registračnej pokladne) alebo faktúra sa posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne protokol o tovare alebo službe.

DODACIE PODMIENKY

 1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky.
 2. Dodacia lehota na služby predávajúceho je vždy stanovená dohodou podľa zadania a môže sa meniť.

DORUČENIE TOVARU

 1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou.
 2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu daňový doklad (blok z registračnej pokladne) alebo faktúru a protokol.
 5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

DORUČENIE SLUŽBY

 1. Pradávajúci zabezpečí dodanie služby, ak je to možné, pomocou internetu a to buď emailom, alebo internetovou službou na prenos súborov, napríklad wetransfer.com, uschovna.sk a pod.
 2. Kupujúci potvrdí prevzatie služby emailom alebo telefonicky.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 2. Záručná doba na tovar a služby je 1 mesiac. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebný doklad o zakúpení (blok z registračnej pokladne alebo faktúra).
 3. V prípade tovaru, musí kupujúci dopraviť všetok tovar naspäť na adresu predajúceho a preukázať chyby v tovare, spôsobené výlučne predavajúcim.
 4. V prípade služby musí kupujúci preukázať chyby v službe, spôsobené výlučne predavajúcim.
 5. Záruka na tovar sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 6. POSTUP REKLAMÁCIE:
  1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe tovaru alebo služby.
  2. Poslať tovar späť na adresu spoločnosti predávajúceho.
  3. Predavajúci si chybu prezrie a určí ďalší postup, ktorý zabezpečí odstránenie chyby.
 7. Z hľadiska povahy tovaru alebo služby, pri reklamácií nemôže ísť o odstúpenie vybavenej objednávky a vrátenie tovaru alebo služby zo strany kupujúceho, ale o odstránenie chýb na náklady predávajúceho a opätovné dodanie tovaru alebo služby.
 8. Kupujúci a predavajúci sa vždy vopred dohodnú na konkrétnych podmienkach reklamácie.

GDPR - zásady spracovania osobných údajov


od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

platí to pre všetky stránky spoločnosti LL studio, spol. s r.o. a spoločnosti Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. a to:

a ďalšie stránky, ktoré vlastníctvom hore uvedených spoločností.

OSOBNÉ ÚDAJE PRI OBJEDNÁVKE

na našich stránkach máme objednávkové formuláre, pomocou ktorých si môžeš urobiť kalkuláciu tlače. ak chceš urobiť objednávku, musíš vyplniť následujúce osobné údaje:

iba email je nutné vyplniť, aby bola objednávka funkčná, pretože následne na zadanú adresu Ti pošleme email, na ktorý dáš reply, pripojiš PDF do tlače a takto záväzne potvrdiš objednávku. ostatné údaje nie sú nutné a nemusíš ich vyplňať, ak nechceš, je to dobrovoľné iba z hľadiska zlepšenia komunikácie ohľadom objednávky.

tieto osobné údaje sa neukládajú automaticky do informačného systému, ostávajú iba vo forme emailu, pokiaľ ich maunálne nespracujeme.

hosting a emaily zabezpečuje pre nás spoločnosť Atlantis Systems, s. r. o. - https://www.atlantis.sk

COOKIES A IP ADRESA

na našich stránkach nepoužívame COOKIES. taktiež nezisťujeme a nezaznamenávame tvoju IP adresu. používame ale nástroje tretích firiem, ktoré COOKIES a IP adresy zaznamenávajú:

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV V EMAILE

emailové správy s Tvojimi osobnými údajmi, vyplnenými pri objednávkových formulároch uchovávame 2 až 3 roky a emaily potom vymazávame, vzhľadom na veľkosť emailovej schránky, ktorú máme limitovanú. v prípade, že si praješ vymazať komunikáciu, prosím zašli nám názov emailu, z ktorého si s nami komunikoval a my tieto emaily bezodkladne vymažeme.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME TRETÍM STRANÁM

nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Tvoje osobné údaje tretím stranám.

jediná výnimka je vtedy, ak po vzájomnej dohode, či už ústnej alebo emailovej, sa dohodneme, že Ti objednávku pošleme poštou alebo cez kuriersku spoločnosť. vtedy zadáme údaje, ktoré nám aj dodatočne poskytneš a to hlavne:

spolupracujeme s týmito firmami:


INFORMAČNÝ SYSTÉM VIKTOR*

na zlepšenie vybavovania objednávok používame informačný systém VIKTOR*, do ktorého manuálne vkladáme objednávky na základe objednávok z formulárov na webových stránkach, na základe emailov s požiadavkou o objednávku, na základe telefonickej objednávky alebo na základe osobného stretnutia.

každú objednávku v systéme VIKTOR* priradzujeme ku konkrétnej firme, kde uchovávame fakturačné údaje na firmu a taktiež kontaktné údaje na poverenú osobu z firmy, ktorá objednávku zadala. tieto kontaktné údaje na poverenú osobu nie sú nutné, kvôli spracovaniu objednávky.

informačný systém beží na hostingu spoločnosti Atlantis Systems, s. r. o. - https://www.atlantis.sk a je chránený menom a heslom na úrovni operačného systému, ktorý používa spoločnosť Atlantis Systems, s. r. o. na prevádzku svojho servera. to znamená, že náš informačný systém VIKTOR* nerobí prihlasovanie a overovanie prihlásenia, ale prenecháva to na operačný systém.

ZMENY V PODMIENKACH

ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. tieto podmienky sú platné od 25.5.2018.

KONTAKT

ak máš akékoľvek otázky alebo podnety, napíš nám. pozri stránku /kontakt